Obchodní podmínky

Zakoupením vstupenky divák souhlasí s návštěvním řádem divadla a přistupuje na následující obchodní podmínky:

•  Změna programu vyhrazena.

•  Divák má právo získávat bezplatně informace o dalších akcích Divadla Za komínem formou newsletteru.

•  Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

•  Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak.

•  Vstupenky lze vrátit pouze v místě, kde byly zakoupeny, není-li stanoveno jinak.

•  Při změně představení se vstupenky vyměňují na jiný termín.

•  Náhrada jiných nákladů v případě zrušení představení (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.

•  Případný nárok na zvýhodněné vstupné hlaste předem. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

•  Bez kontrolního kuponu je vstupenka neplatná.

•  Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla.

•  Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.

•  Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.

•  Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení/koncertů je zakázáno.

•  Rezervace je platná 48 hodin od data objednávky.

•  Na představení konaná v době do 3 dnů, je možné vstupenku uhradit pouze v hotovosti na pokladně.

•  Nevyzvednuté rezervace se automaticky ruší a vstupenky jsou uvolněny zpět do volného prodeje.

•  Opakovaným nevyzvedáváním rezervací (třikrát a více) si pořadatel vyhrazuje právo je bez upozornění rušit.

•  Každý divák má právo v jednom okamžiku mít pouze dvě otevřené zakázky, čekající na uhrazení plat. kartou či převodem z každé jedné e-mailové adresy či každé jedné IP adresy. V případě nedodržení této podmínky si pořadatel vyhrazuje právo takové zakázky bez upozornění rušit.

Návštěvní řád

1.  Zakoupením vstupenky divák souhlasí s návštěvním řádem a obchodními podmínkami divadla.

2.  Vstup a pobyt v divadle je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů divadla.

3.  Každá osoba vstupující do divadla je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování divadla či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.

4.  Do divadla vstupuje každý na vlastní nebezpečí.

5.  Provozovatel divadla si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která se mu jeví být pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek. Dále osobu, která nevyhoví předpisům, tj. návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.

6.  Návštěvníci divadla se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do jiných objektů v areálu, nebo do prostorů vyhrazených technikům divadla, hercům a dalšímu personálu.

7.  Každá osoba bez rozdílu věku vstupující do divadla je povinna se prokázat platnou vstupenkou. Návštěvníci mladší 15 let se smí po divadle pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby.

8.  Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo přestupku, bude z divadla vyvedena a předána Policii ČR, tzn. ten, kdo:

o  úmyslně nebo z nedbalosti způsobí či zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění (např. požár, povodeň, tedy hrozí-li návštěvníkům bezprostřední nebezpečí velkého rozsahu),

o  nabízí návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku,

o  svádí návštěvníky ke zneužívání návykové látky,

o  šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí či zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby,

o  užije násilí proti skupině návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví,

o  veřejně hanobí některý národ, jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod.,

o  veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě,

o  veřejně šíří poplašnou zprávu (např. bezdůvodně oznámí uložení výbušniny nebo bezdůvodně volá o pomoc apod.),

o  dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti tím, že např. ruší průběh představení, napadne některého návštěvníka nebo skupinu návštěvníků apod.,

o  způsobí jinému návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví,

o  užije násilí vůči jinému návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci,

o  zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc v divadle, a způsobí tak škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou.

9.  Na požádání pověřené osoby je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách objektu divadla založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, bude požádán o opuštění prostor divadla a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka do divadla platí výhradně pro uvedený den, akci a místo konání na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní, tzn. s kontrolním ústřižkem a opravňuje pouze k jednomu vstupu do divadla. 

10.  Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v divadle závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pověřené osobě.

11.  V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom pověřenou osobu nebo zaměstnance divadla. Provozovatel divadla nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.

12.   Prostor je přizpůsoben osobám s omezenými možnostmi pohybu, které mají k dispozici výtah. Do divadla může být umožněn přístup pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu, a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 30 min. před začátkem představení, a kontaktuje divadlem pověřenou osobu.

o  osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít s sebou doprovod, který bude fyzicky schopen se podílet na evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu (v případě používání vozíku),

o  příchod do divadla je třeba nahlásit divadelnímu personálu u hlavního vchodu, divadlo zajistí asistenci jednoho pracovníka, který pomůže osobě s omezenou schopností pohybu dostat se do prostor divadla.

Kontakty a informace


©2024 Divadlo Za komínem Humpolec • All rights reserved
Obchodní podmínky a návštěvní řád